UFABET

เมตริกลึกลับ

เมตริกลึกลับ

Hart Blanton นักจิตวิทยาจาก Texas A&M University ใน College Station กล่าวว่า ไม่มีใครรู้ว่าคะแนน IAT นำไปใช้กับพฤติกรรมในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรหรือไม่ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยที่ใช้การทดสอบพิจารณาคะแนน...

Continue reading...